STT Tên thủ tục Lĩnh vực Đối tượng thực hiện
1 Thủ tục hành chính 2 Công nghệ thông tin Đối tượng 2
2 Thủ tục hành chính 1 Công nghệ sinh học Đối tượng 1